Ceredigion Archives - preserving the past for the futureArchifdy Ceredigion Archives

DALIER SYLW

Yn anffodus mi fyddwn ar gau i'r cyhoedd hyd nes y clywir yn wahanol. Ond nid ydym eisiau colli cysylltiad a gallwn ni eich helpu gyda'ch ymchwil! Gallwch gysylltu a ni yn y ffordd arferol neu ddilyn ein gweithgareddau ar-lein megis blogs, Facebook a Twitter. Dyma'r ddolen i'n safleoedd rhyngweithio cymdeithasol!

Croeso i'r Archifdy


Archifdy Ceredigion yw'r archifdy ar gyfer y sir a elwid gynt yn Sir Aberteifi neu (yn Saesneg) Cardiganshire. Rydym yn rhan o Gyngor Sir Ceredigion.

Rydym yn casglu ac yn cadw dogfennau am hanes Sir Aberteifi ac yn trefnu eu bod ar gael ar gyfer gwaith ymchwil.

Mae croeso i bawb ddod i'r Archifdy i wneud gwaith ymchwil - i hanes lleol a theuluol, i brosiectau ysgol, i hen gofnodion cerbydau, ac i nifer fawr o bynciau eraill. Rydyn ni yma ar gyfer ymchwil personol, prosiectau ysgol, gwaith gradd prifysgol, ymchwil academaidd, ac ymchwil er dibenion busnes

Gall Staff yr Archifdy awgrymu trywydd addas i'ch gwaith ymchwil, a rhoi arweiniad i chi ynghylch sut i ddefnyddio'r dogfennau.

Hen Stafell Ymchwil

Gwybodaeth bellach


Y Casgliadau: Beth yn union sydd yn yr Archifau?
Cysylltwch â ni: Anfonwch e-bost atom
gyda'ch ymholiad, neu ffoniwch, neu gallwch hyd yn oed ysgrifennu lythyr go iawn atom.
Ymweld: Sut i ddod o hyd i ni, oriau agor, cyfleusterau, ac ati.
Ein gwasanaethau: Copio, ymchwil, ac ati.
Sut i ddod o hyd i ni ar-lein: Ein gwefannau allannol gan gynnwys rhwydweithio cymdeithasol..


Archifdy Ceredigion Archives

PLEASE NOTE

We regret that we will be closed to the public until further notice. But we don’t want to lose touch and we can still help you with your research! You can contact us as usual and also follow our social networking activities on blogs, Facebook, and Twitter. Here is The One Link to all our other sites!

Welcome to the Record Office


Ceredigion Archives is the record office for the county formerly known as Cardiganshire or (in Welsh) Sir Aberteifi. We are part of Ceredigion County Council.

We collect and preserve documents about the history of Cardiganshire and make them available for research.


The searchroom


Everyone is welcome to come to the Archives to do research - on family history, local history, old vehicle registrations, and many other subjects. We're here for personal research, for school projects, university degree work, academic research, and research for business purposes.

Staff at the Archives can suggest appropriate lines of research, and guide you in the use of the documents.

Further information


The Collections: What exactly is in the Archives?
Contact us: E-mail us with an enquiry, or phone, or even write us a real letter.
Visiting: How to find us, opening hours, facilities etc.
Our services: Copying, research etc.
How to find us on-line: Our social networking and other external sites.

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Admin